Stichting Haover

Stichting Haover is nauw verbonden met de bouw en de betekenis van de Mariakapel die gelegen is aan de Hoverhofweg 43A  in Hout-Blerick waar de vroegere boerderij Hoverhof gestaan heeft.

De stichting werd in april 1996 opgericht met als statutair doel:
“de geldelijke ondersteuning van rechtspersonen en andere organisaties, die een charitatief,   cultureel, maatschappelijk of sociaal doel nastreven, alsmede van kerkelijke instellingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.” De statuten zijn laatstelijk vastgesteld op 27 december 1996.

De  stichting werd opgericht door Gérard Mertens (1918-2018) en Els Mertens-Kessels (1919-2010) onder meer met als doel deze gedachteniskapel in haar oorspronkelijke staat te behouden als religieus erfgoed. De naam Haover is de lokale Limburgse benaming van Hoverhof.

De Mariakapel is gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Smarten.
De Inscriptie op de voorgevel van de kapel is van pater Oswald (Sef) Hafmans.(OFM) en luidt:  PRÆCLARÆ  VIRGINES  DEI   PARÆ PLANCTUS  PRÆCO   SUM. Vrij vertaald:  “Ik verkondig het geweeklaag van de onvolprezen maagd, de moeder van God”. In het interieur staat een beeld van de Piëta.
In de zijmuur is een gevelsteen gemetseld die afkomstig is uit de oude boerderij bij de herbouw door Cristiaan Hafmans in 1841.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen, bestemd om daaruit alle kosten en uitgaven te bestrijden ter verwezenlijking van haar charitatieve doelstelling.
In fiscale zin valt de Stichting onder artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956 conform de Rangschikking Rechtspersoon van de Belastingdienst d.d. 20 december 1996.

Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst dit vermogensfonds aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met fiscaal RSI nummer 8049 13 377 (beschikking dd 14.03.2008).

De middelen van de Stichting worden verkregen uit subsidies en donaties, inkomsten uit activiteiten van de stichting en hetgeen de stichting door erfstelling, legaat of anderszins verkrijgt. Voor fondsenwerving worden geen kosten gemaakt: alle financiële middelen worden aangewend voor de doelstelling.

De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord; dossiernummer 41064637.
Ter voldoening aan de wettelijke regelingen voor beleggingen staat de stichting geregistreerd met LEI code 724500MOOMCBYTDA890  die jaarlijks verlengd dient te worden bij de KvK.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden en bestuurders worden benoemd door het zittende bestuur. De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding.

De Stichting is statutair gevestigd in Venlo, maar kantoorhoudend in Oisterwijk.

Doelstellingen

Algemene doelstelling is ondersteuning van charitatieve en maatschappelijke activiteiten en van kerkelijke instanties. Gezien de beperkte omvang van de stichting, betreft het veelal kleinere bedragen bestemd voor activiteiten in de regio.
Daarbij richt de stichting zich primair op de instandhouding van de Hoverhofkapel. Deze kapel behoort tot het beeldbepalende religieuze erfgoed bij de historische boerderij Hoverhof, plaatselijk bekend als “Haover”. In de lokale dorpsgemeenschap neemt deze een herkenbare plaats in. De instandhouding vereist een meerjarig onderhoudsplan, waarvoor een renovatievoorziening is gevormd..

Het beleid is is er op gericht om deze voorziening op te bouwen c.q. te handhaven op een niveau van circa € 25.000,-.  Deze voorziening dient voor groot onderhoud zoals schilderwerk, vervanging leien dak en dakgoten, toegangsdeur en hekwerk. Tevens kunnen hieruit de kosten van vernieling en vandalisme opgevangen worden.

Naast de Renovatievoorziening werd een Sociaal Fonds gevormd met als doelstelling om op beperkte schaal sociaal gerichte activiteiten te ondersteunen.  Op dit fonds kan een beroep gedaan worden door instanties of projectgroep voor donaties aan activiteiten of hulpmiddelen ten behoeve van minder validen of anderszins hulpbehoevenden in de samenleving.

Werkgroep Veldkapellen

De  dagelijkse verzorging van de kapel wordt verricht door een plaatselijke werkgroep Kruisen en Kapellen, bestaande uit vrijwilligers en buurtgenoten.

Donaties/subsidieaanvragen

Het betreft een kleinschalige stichting gericht op de regio. Jaarlijks worden donaties en giften verstrekt aan sociale, kerkelijke of maatschappelijke goede doelen. Daartoe worden ook gerekend instanties die tot doel hebben zwakkeren in de samenleving te ondersteunen. Voor subsidieaanvragen wordt verwezen naar de contactpagina.