Jaarrekening

Jaarverslag Stichting Haover

Algemene Toelichting:

De Stichting Haover is een ANBI-instelling zonder winstoogmerk en is derhalve niet vpb-plichtig. Omdat geen aangifte omzetbelasting gedaan hoeft te worden, is ze ook niet btw-plichtig.
De boekhouding vindt plaats op kasbasis. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Activa:

De Stichting heeft de Hoverhofkapel in beheer sinds 1999.

Hoverhof kapel

Deze veldkapel is gelegen aan de Hoverhofweg 43a te 5926 RC Hout-Blerick. Kadastraal nr L 6218; groot circa 160 m2.
Omdat deze kapel duurzaam aan het economisch proces onttrokken is, en om niet geschonken werd, bedraagt de balanswaarde het symbolische bedrag van één Euro. De Gemeente heeft de WOZ-waarde ook op 0 gesteld.

De activa bestaan hoofdzakelijk uit beleggingen. Het betreft courante AEX-fondsen in een gespreide portefeuille met een neutraal risicoprofiel.

De overige activa bestaan uit liquiditeiten overeenkomend met het banksaldo per balansdatum.  De rekening courant rekening loopt bij de Rabo Bank nummer  NL82RABO 01010 54 149.

Passiva:

Het eigen vermogen draagt het karakter van een egalisatiereserve en dient tevens voor regulier klein onderhoud  en schoonmaak van de kapel. Voor toekomstig groot onderhoud, werd een Renovatievoorziening gevormd. Tevens werd een Sociaal Fonds gevormd voor  projectgebonden donaties gericht op ondersteuning van minder valide kinderen of anderszins hulpbehoevenden.
Het eigen vermogen neemt toe of af met het saldo van de resultatenrekening.

Resultatenrekening:

Belangrijkste inkomstenbronnen zijn schenkingen in de vorm van jaarlijkse lijfrente schenkingen en donaties, alsmede beleggingsopbrengsten.
Uit de middelen van de Stichting wordt onderhoud gepleegd aan de kapel en worden giften aan kerkelijke en charitatieve instellingen gedaan of subsidies verstrekt conform de statutaire doelstelling.
De kosten zijn beperkt tot diverse bankkosten, beheer- en registratiekosten.
Er worden geen kosten gemaakt voor fondsenwerving.

Goedkeuring  Jaarrekening:

Er vindt een kascontrole plaats aan de hand van de mutaties op bankrekening en bijbehorend kasstroomoverzicht. De in- en uitgaande geldstroom loopt volledig via deze bankrekening en sluit exact aan op de balans.
Goedkeuring van de jaarrekening met décharge voor het gevoerde beleid, vindt plaats in de jaarlijkse bestuursvergadering.

Recente jaarcijfers zijn opgenomen als bijlagen:

Jaarverslag Stichting Haover 2023

Jaarverslag Stichting Haover 2022